Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

in-flagranti
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
in-flagranti
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
in-flagranti
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
in-flagranti
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska

September 18 2018

in-flagranti
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18
Reposted fromSkydelan Skydelan viakateistrue kateistrue

September 17 2018

2780 a722
Reposted frombrumous brumous viamelodyjna melodyjna
in-flagranti
in-flagranti
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viamalinowowa malinowowa

September 16 2018

in-flagranti
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viaalliwantisyou alliwantisyou
in-flagranti
2867 f0b9
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viadeepestMq deepestMq
in-flagranti
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapomruki pomruki
in-flagranti
in-flagranti
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
in-flagranti
4214 3fc1 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viaMezame Mezame

September 14 2018

in-flagranti
in-flagranti
0787 393f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalliwantisyou alliwantisyou
in-flagranti
in-flagranti
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle

September 12 2018

7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viapomruki pomruki
in-flagranti
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl