Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

1754 47c6
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawasnae wasnae

February 15 2017

in-flagranti

July 10 2015

in-flagranti
..i wciskając się w ciebie tak mocno, jakbyście byli połamanym kawałkiem plastiku, który ktoś chciał skleić poksipolem. Ścisk aż do uduszenia.
— Radio Armageddon
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
in-flagranti
7212 4977
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viafoods foods
in-flagranti
7377 f187
Reposted fromoutline outline viapodkreslajmnie podkreslajmnie
in-flagranti
2242 9887
Reposted fromnfading nfading viaParty-on Party-on

July 08 2015

in-flagranti
5997 2e84
Reposted frommaking-love making-love viamental-cat mental-cat
in-flagranti
0280 0e96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0322 29e6
Reposted fromindie indie viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
in-flagranti
6173 0f0c
Reposted frommaking-love making-love
in-flagranti
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love

July 07 2015

in-flagranti
in-flagranti
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
in-flagranti
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viafoods foods

July 06 2015

4872 e134
Reposted frommaking-love making-love viaParty-on Party-on
7187 9693
Reposted frommaking-love making-love viaParty-on Party-on
8305 f821
Reposted bydesertpsychoprengelbitteshowmetherainboworangeugartexx4xx4xx4budaspicakusmoonlitskyMargoliuszRaukokrolikciupussuqubiSpeedfreakgumasddcyckichomiczek
0363 0353
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaParty-on Party-on
in-flagranti
2232 fa4f 500
in-flagranti
9125 9fce 500
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaNSFWorld NSFWorld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl